User Tools

Site Tools


sqplayer

SQ-Tracker player


; Povodny player generovany SQ-Linkerom doplneny o GLOBVOL,
; tj. moznost globalneho utlmenia © 2009 mborik/RM-TEAM.
; Player je mozne pouzit aj bez vyhladavania skladby linkera na zaciatku,
; staci iba uvodny ldir 10-tich bajtov z BUFFER+2 na I_SM.
 
CHZL:      equ   CHNZ2-CHNZ1
 
AY_SONG:    ld   hl,BUFFER        ; inicializacia linkera:
AY_SONG_NUMBER: ld   a,1           ; na zaciatku kazdeho "bloku"
        ld   de,1          ; je jeho dlzka
AY_SONG2:    add   hl,de
        dec   hl
        ld   e,(hl)
        inc   hl
        ld   d,(hl)
        dec   a
        jr   nz,AY_SONG2
        inc   hl
        ld   de,I_SM         ; nasleduju 5x dvojbajty
        ld   bc,10          ; s informaciami o umiestneni
        ldir              ; patt/smp/orn/pos
 
AY_INIT:    ld   a,8           ; inicializacia prehravaca
        ld   (CHNZ1),a
        ld   (CHNZ2),a
        ld   (CHNZ3),a
        ld   bc,257
        call  AY_REND1
AY_CHI:     ld   hl,(I_CH)
        ld   ix,CHNZ1
        call  AY_I9
        call  AY_I
        call  AY_I
AY_STOP:    ld   de,1855
AY_CHI1:    call  OUT1
        ld   e,0
        inc   d
        ld   a,d
        cp   12
        jr   nz,AY_CHI1
        ret
 
AY_PLAY:    ld   hl,AY_SYS
        dec   (hl)
        jr   nz,GLOBVOL
AY_PLPOS:    ld   (hl),0
        inc   hl
        dec   (hl)
        ld   a,(hl)
        or   a
        call  z,AY_REST
        cp   4
        call  c,AY_I
        ld   ix,CHNZ1
        ld   c,36
        call  AY_P
        ld   ix,CHNZ2
        ld   c,18
        call  AY_P
        ld   ix,CHNZ3
        ld   c,9
        call  AY_P
 
GLOBVOL:    ld   a,0           ; global attenuation
        ld   (CHNZ1+11),a      ; pre vsetky kanaly
        ld   (CHNZ2+11),a
        ld   (CHNZ3+11),a
        bit   3,a           ; dosiahla hodnota attenuation
        jr   z,AY_C         ; cislo vacsie ako 8?
        push  hl           ; ak ano, je nutne upravit
        ld   hl,CHNZ1        ; sq-flagy, aby sa prestali
        ld   de,CHZL         ; prehravat hw obalky vo
        ld   c,3           ; vsetkych troch kanaloch
GLOBVOL1:    res   0,(hl)         ; vynulovanim nulteho bytu
        add   hl,de
        dec   c
        jr   nz,GLOBVOL1
        pop   hl
AY_C:      xor   a            ; vynuluje mixer register
        ld   l,a
        ld   h,a
        ld   (AY_N+1),hl
        ld   ix,CHNZ1        ; postupne prechadza kanalmi
        call  AY_R
        call  AY_R
        call  AY_R
 
AY_N:      ld   bc,0          ; nastavenie mixer registra
        ld   a,b           ; B = sumove generatory pre ABC
        rla               ; C = tonove generatory pre ABC
        rla
        rla
        or   c
        cpl               ; potom sa bity komplementuju
AY_OFF:     or   0
        ld   e,a
        ld   d,7           ; a posielaju na register 7 AY
OUT1:      ld   bc,$FFFD
        out   (c),d
        ld   b,$BF
        out   (c),e
        ret
 
AY_I:      ld   hl,0
AY_I1:     ld   ix,CHNZ1
AY_I9:     ld   a,(hl)
        or   a
        jr   nz,AY_I3
AY_I2:     ld   hl,(I_RP)
AY_I3:     ld   b,(hl)
        rl   b
        res   5,(ix+0)
        jr   nc,AY_I4
        set   5,(ix+0)
AY_I4:     inc   hl
        ld   a,(hl)
        and   15
        ld   (ix+26),a
        ld   a,(hl)
        and   240
        rra
        rra
        rra
        rra
        cp   9
        jr   c,ZBR
        sub   9
        cpl
ZBR:      ld   (ix+24),a
        inc   hl
        ld   (AY_I+1),hl
        ld   l,b
        ld   h,0
        ld   de,(I_PT)
        add   hl,de
        ld   e,(hl)
        inc   hl
        ld   d,(hl)
        inc   de
        ld   (ix+22),e
        ld   (ix+23),d
        ld   de,CHZL
        add   ix,de
        ld   (AY_I1+2),ix
        ret
 
AY_REST:    ld   a,(CHNZ1+26)
        ld   (CHNZ1+11),a
        ld   a,(CHNZ2+26)
        ld   (CHNZ2+11),a
        ld   a,(CHNZ3+26)
        ld   (CHNZ3+11),a
        ld   hl,(CHNZ1+22)
        dec   hl
        ld   b,(hl)
        inc   hl
        ld   (CHNZ1+18),hl
        ld   hl,(CHNZ2+22)
        ld   (CHNZ2+18),hl
        ld   hl,(CHNZ3+22)
        ld   (CHNZ3+18),hl
        ld   hl,(CHNZ1+24)
        ld   (CHNZ1+20),hl
        ld   hl,(CHNZ2+24)
        ld   (CHNZ2+20),hl
        ld   hl,(CHNZ3+24)
        ld   (CHNZ3+20),hl
        ld   hl,(AY_I+1)
        ld   c,(hl)
        inc   hl
        ld   (AY_I+1),hl
        ld   hl,CHNZ1
        ld   (AY_I1+2),hl
        ld   a,3
        ld   d,0
AY_REST1:    res   4,(hl)
        bit   5,(hl)
        jr   z,AY_REST2
        set   4,(hl)
AY_REST2:    ld   e,21
        add   hl,de
        ld   (hl),d
        ld   e,CHZL-21
        add   hl,de
        dec   a
        jr   nz,AY_REST1
AY_REND1:    ld   (AY_SYS),bc
        ld   a,c
AY_REND2:    ld   (AY_PLPOS+1),a
        ld   a,b
        ret
 
AY_P:      ld   a,(ix+21)
        or   a
        jr   z,Y01
        dec   (ix+21)
        bit   7,(ix+0)
        jr   nz,Y33
        ret
 
Y01:      ld   e,(ix+18)
        ld   d,(ix+19)
        set   6,(ix+0)
        res   7,(ix+0)
        ld   a,(de)
        inc   de
        bit   7,a
        jr   z,Y02
 
Y05:      ld   (ix+18),e
        ld   (ix+19),d
        ld   b,a
        bit   6,a
        jr   z,Y60
 
        dec   de
        ld   (ix+27),e
        ld   (ix+28),d
Y34:      and   31
        jp   AY_SMP
 
Y60:      bit   5,a
        jr   nz,Y06
 
        and   15
        bit   4,b
        jr   z,Y07
        neg
Y07:      add   a,(ix+12)
        ld   (ix+12),a
Y33:      ld   e,(ix+27)
        ld   d,(ix+28)
        res   6,(ix+0)
        ld   a,(de)
        bit   7,a
        jr   nz,Y34
        inc   de
        jp   SMP_ORN
 
Y06:      and   15
        ld   (ix+21),a
        bit   4,b
        ret   z
        or   a
        jr   z,Y33
        set   7,(ix+0)
        jr   Y33
 
Y02:      cp   96
        jp   c,Y03
        sub   96
        cp   15
        jr   c,Y04
 
        ld   hl,AY_OFF+1
        ld   b,a
        ld   a,(hl)
        or   c
        ld   (hl),a
        set   3,(ix+0)
        ld   a,b
        sub   15
        jp   z,Z26
 
Y04:      dec   a
        ex   de,hl
        ld   c,(hl)
        inc   hl
        bit   6,(ix+0)
        jr   z,Y69
        ld   (ix+18),l
        ld   (ix+19),h
        res   6,(ix+0)
Y69:      cp   8
        jr   c,Z38
        set   0,(ix+0)
        ld   l,c
        ld   e,a
        ld   d,13
        call  OUT1
        ld   d,11
        ld   e,l
        jp   OUT1
 
Z38:      cp   6            ; channel volume set
        jr   nc,Z36
        bit   4,(ix+0)
        ret   z
        or   a
        jr   nz,Z31
        ld   a,c
AY_V:      and   15
        ld   (ix+11),a
        ret
 
Z31:      dec   a            ; channel volume slide
        jr   nz,Z32
        ld   a,c
        add   a,(ix+11)
        jr   AY_V
 
Z32:      dec   a            ; global volume set
        jr   nz,Z33
        ld   a,c
        ld   (CHNZ1+11),a
        ld   (CHNZ2+11),a
        ld   (CHNZ3+11),a
        ret
 
Z33:      dec   a            ; global volume slide
        jr   nz,Z34
        ld   b,3
        ld   de,CHZL
        ld   hl,CHNZ1+11
Z33_2:     ld   a,(hl)
        add   a,c
        and   15
        ld   (hl),a
        add   hl,de
        djnz  Z33_2
        ret
 
Z34:      ld   hl,AY_SYS        ; speed set
        dec   a
        jr   nz,Z35
        ld   a,c
AY_S:      and   31
        jr   nz,AY_Z
        ld   a,32
AY_Z:      ld   (hl),a
        jp   AY_REND2
 
Z35:      ld   a,(hl)         ; speed slide
        add   a,c
        jr   AY_S
 
Z36:      sub   6
        ld   b,0
        ld   a,c
        ld   c,b
        jr   nz,Z37
        dec   b
        neg
Z37:      set   2,(ix+0)
        ld   (ix+13),c
        ld   (ix+14),c
        ld   (ix+15),a
        ld   (ix+16),b
        ret
 
Y03:      ld   (ix+12),a
        dec   de
        ld   (ix+27),e
        ld   (ix+28),d
        inc   de
        call  SMP_ORN
        bit   6,(ix+0)
        ret   z
Z26:      ld   (ix+18),e
        ld   (ix+19),d
        ret
 
SMP_ORN:    ld   a,(de)
        inc   de
        bit   7,a
        jr   z,SMP_ORN9
        ld   b,a
        rra
        and   31
        call  nz,AY_SMP
        bit   6,b
        ret   z
        ld   a,(de)
        and   240
        rr   b
        rra
        rra
        rra
        srl   a
        call  nz,AY_ORN
        ld   a,(de)
        inc   de
        and   15
        ret   z
SMP_ORN9:    jp   Y04
 
AY_SMP:     push  bc
        add   a,a
        ld   c,a
        ld   b,0
        ld   a,(ix+0)
        and   %11110000
        ld   (ix+0),a
        ld   hl,(I_SM)
        add   hl,bc
        ld   c,(hl)
        inc   hl
        ld   b,(hl)
        push  ix
        pop   hl
        inc   hl
        ld   (hl),c
        inc   hl
        ld   (hl),b
        inc   bc
        inc   bc
        inc   hl
        ld   (hl),c
        inc   hl
        ld   (hl),b
        inc   hl
        ld   (hl),32
        inc   hl
        ld   (AY_NXT+1),hl
        pop   bc
        ld   hl,AY_OFF+1
        ld   a,(hl)
        or   c
        xor   c
        ld   (hl),a
        ret
 
AY_ORN:     add   a,a
        ld   c,a
        ld   b,0
        ld   hl,(I_OR)
        add   hl,bc
        ld   c,(hl)
        inc   hl
        ld   b,(hl)
AY_NXT:     ld   hl,0
        ld   (hl),c
        inc   hl
        ld   (hl),b
        inc   hl
        inc   bc
        inc   bc
        ld   (hl),c
        inc   hl
        ld   (hl),b
        inc   hl
        ld   (hl),32
        set   1,(ix+0)
        ret
 
OUT2:      ld   hl,AY_N+1        ; podla carry nastavi v AY_N
        rl   (hl)          ; tonovy generator, sumovy off
        inc   hl           ; potom vytiahne cislo kanalu
        rl   (hl)
        ld   a,(ix+17)
        add   a,8           ; pripocita k nemu 8
        out   (c),a          ; tj. volume registre AY
        ld   b,$BF
        out   (c),e          ; a posle hodnotu v E
        jp   AY_ZCH
 
AY_R:      ld   l,(ix+3)
        ld   h,(ix+4)
        ld   bc,$FFFD
        ld   d,(ix+0)
        ld   e,0
        bit   3,d           ; ak sa nema nic hrat, umlcat
        jr   nz,OUT2
        ld   a,(hl)
        and   15
        jp   nz,AY_R1
        bit   0,d           ; ak sa ma hrat obalka, nastav
        jr   z,AY_R2
        ld   e,16
        jp   AY_R2
 
AY_R1:     sub   (ix+11)         ; od hlasitosti z sa odpocita
        jr   c,AY_R2         ; global volume nastavenie
        ld   e,a
 
AY_R2:     ld   a,(ix+17)        ; vytiahne sa cislo kanalu
        add   a,8           ; pripocita sa 8 cim sa dostnem
        out   (c),a          ; na registre hlasitosi AY
        ld   b,$BF
        out   (c),e
        ld   a,(hl)
        inc   hl
        and   240           ; vytiahujem sumove data
        rra
        rra
        rra
        ld   d,6
        ld   e,(hl)
        rl   e
        bit   5,(hl)         ; zistujem, ci budeme sumiet
        jr   z,AY_ZNN
        adc   a,0
        ld   b,$FF
        out   (c),d
        ld   b,$BF
        out   (c),a
AY_ZNN: ld   a,e
        rla
        ex   de,hl
        ld   hl,AY_N+1        ; nastavime v AY_N stavy oboch
        rl   (hl)          ; generatorov (sum/ton) pre ch.
        inc   hl
        rla
        rl   (hl)
        ex   de,hl
        ld   a,(hl)         ; vypocitavanie frekvencie...
        and   31
        ld   d,a
        inc   hl
        ld   e,(hl)
        inc   hl
        push  de
        ld   d,0
        dec   (ix+5)
        jp   nz,FQ_2
        ld   l,(ix+1)
        ld   h,(ix+2)
        ld   a,(hl)
        inc   hl
        cp   32
        ld   c,(hl)
        inc   hl
        jr   nz,FQ_1
        set   3,(ix+0)
        res   1,(ix+0)
FQ_1:      ld   b,a
        add   a,a
        add   a,b
        ld   e,a
        add   hl,de
        ld   (ix+5),c
FQ_2:      ld   (ix+3),l
        ld   (ix+4),h
        ld   a,(ix+12)
        bit   1,(ix+0)
        jr   z,FQ_5
        ld   l,(ix+8)
        ld   h,(ix+9)
        add   a,(hl)
        inc   hl
        dec   (ix+10)
        jp   nz,FQ_4
        ex   af,af'
        ld   l,(ix+6)
        ld   h,(ix+7)
        ld   a,(hl)
        inc   hl
        cp   32
        ld   e,b
        jr   z,FQ_3
        ld   c,(hl)
        ld   e,a
FQ_3:      inc   hl
        add   hl,de
        ld   (ix+10),c
        ex   af,af'
FQ_4:      ld   (ix+8),l
        ld   (ix+9),h
FQ_5:      add   a,(ix+20)
        cp   45
        jr   nc,FQ_6
        add   a,a
        ld   e,a
        ld   hl,FRQ2
        add   hl,de
        ld   d,(hl)
        inc   hl
        jp   FQ_7
 
FQ_6:      ld   hl,FRQ1-45
        ld   e,a
        add   hl,de
FQ_7:      ld   e,(hl)
        ex   de,hl
        pop   de           ; ...frekvenciu mame,
        bit   4,d           ; bude este fine-tuning?
        res   4,d
        jr   z,FQ_9
        add   hl,de
        db   1 ; ld bc,NN namiesto sbc hl,de
FQ_9:      sbc   hl,de
        bit   2,(ix+0)
        jr   z,OUT9
        ld   c,(ix+13)
        ld   b,(ix+14)
        add   hl,bc
        ex   de,hl
        ld   l,(ix+15)
        ld   h,(ix+16)
        add   hl,bc
        ld   (ix+13),l
        ld   (ix+14),h
        ex   de,hl
 
OUT9:      ld   a,(ix+17)        ; vytiahi cislo kanalu
        add   a,a           ; vynasob dvoma
        ld   bc,$FFFD        ; a naprogramuj freq tonu
        out   (c),a
        ld   b,$BF
        out   (c),l
        inc   a
        ld   b,$FF
        out   (c),a
        ld   b,$BF
        out   (c),h
AY_ZCH:     ld   de,CHZL         ; prejdi s IX na dalsi kanal
        add   ix,de
        ret
 
FRQ2:      db   13,93,12,156
        db   11,231,11,60
        db   10,155,10,2,9,115
        db   8,235,8,107,7,242
        db   7,128,7,20,6,174
        db   6,78,5,244,5,158
        db   5,79,5,1,4,185
        db   4,117,4,53,3,249
        db   3,192,3,138,3,87
        db   3,39,2,250,2,207
        db   2,167,2,129,2,93
        db   2,59,2,27,1,252
        db   1,224,1,197,1,172
        db   1,148,1,125,1,104
        db   1,83,1,64
        db   1,46,1,29,1,13
 
FRQ1:      db   254,240,226,214
        db   202,190,180,170
        db   160,151,143,135
        db   127,120,113,107
        db   101,95,90,85,80
        db   76,71,67,64,60,57
        db   53,50,48,45,42,40
        db   38,36,34,32,30,28
        db   27,25,24,22,21,20
        db   19,18,17,16,15,14
 
PLAY_LEN:    equ   $-AY_SONG
 
CHNZ1:     ds   29
CHNZ2:     ds   29
CHNZ3:     ds   29
AY_SYS:     ds   2
I_SM:      ds   2
I_OR:      ds   2
I_PT:      ds   2
I_CH:      ds   2
I_RP:      ds   2
 
; nasleduju data songu
; taktiez Bulbov format .sqt zacina prave tu
BUFFER:

Navigation: general . math . graphic . sound . system . other . back to start

sqplayer.txt · Last modified: 2017/02/16 13:25 by darkbyte