User Tools

Site Tools


zx10

ZX-10 by Bytepack


Pekné beep hradlo od Bytepacka. Syntax je pre sjasmplus, data melódie stvoril z00m/TCG/SinDiKAT.

   device zxspectrum48
 
;4-kanalovy hudobny generator
;     ZX-10
;   J.Deak (c)1989
;  Bytepack Bratislava
;
;skladbu treba rozlozit na bloky
;pre jednotlive kanaly
;zaciatok bloku treba oznacit
;navestim a blok napisat vo for-
;me:
;bl1a db #00,#00,#00,#00
;   db #00,#00,#00,#00 atd
;za #00 sa napisu noty
;hexacisla maju takuto strukturu
;- prava cislica (4bity)
; udava ton 0-e (beep 0-14)
;       f medzera
;
;- druha cislica:
;    1bit 0-nizsia 1-vyssia
;         oktava
;      (pre medzeru 1)
;
;    2-4bit dlzka noty
;      (bin)000-1doba
;         011-4doby
;         111-8dob
;
; !!!!cislo #ef ukoncuje blok!
;
;priklad : #72 ton:d
;        okt:vyssia
;       doby:4
;     #60 ton:c
;        okt:nizsia
;       doby:4
;
;do ma,mb,mc,md treba napisat
;adresy blokov (navestia)
;v tom poradi,v akom budu hrane
;
;(a,b,c,d-kanaly)
;
;napr.
;ma  dw #0300,fax
;   dw fa1,fa1
;
;   #03-pocet adres
;   fax-medzera na zaciatku
;   fa1-navestie bloku
;(ak ma byt niekt.kanal v urc.
;case vypnuty,treba napisat blok
;zlozeny zo samych medzer
;
;!!!hrane bloky sa musia casovo
;  kryt!!!
;  tempo ln=19 (ld hl,xxxx)
 
    org 34000
 
p   di
obs  ld  ix,sc1
    ld  hl,adst
    ld  c,4
o1   push bc
    call p1
    pop bc
    inc hl
    inc hl
    inc hl
    dec c
    jr  nz,o1
    ld  a,247
    in  a,(254)
    cpl
    and 15
    jp  nz,kon
    ld  hl,1024  ;tempo
sc   exx
sc0  dec c
    jp  nz,s1
sc1  ld  c,0
    ld  l,0
l1   dec b
    jp  nz,s2
sc2  ld  b,0
    ld  l,0
l2   dec e
    jp  nz,s3
sc3  ld  e,0
    ld  l,0
l3   dec d
    jp  nz,s4
sc4  ld  d,0
    ld  l,0
l4   ld  a,l
    and #10
    sla l
    out (254),a
    exx
    dec hl
    ld  a,h
    or  l
    exx
    jp  nz,sc0
    out (254),a
    exx
    jp  obs
s1   nop
    jp  l1
s2   nop
    jp  l2
s3   nop
    jp  l3
s4   nop
    jp  l4
kon  ei
    ret
p1   ld  a,(hl)
    or  a
    jp  z,p2
    dec (hl)
    sla (ix+3)
    set 4,(ix+3)
    jp  psix
p2   push hl
    inc hl
    ld  c,(hl)
    inc hl
    ld  b,(hl)
    ld  a,(bc)
    inc bc
    ld  (hl),b
    dec hl
    ld  (hl),c
    cp  #ef
    call z,odzac
    res 4,(ix+2)
    ld  hl,frq
    ld  c,a
    and 15
    cp  15
    jr  nz,pp0
    set 4,(ix+2)
pp0  ld  e,a
    ld  d,0
    add hl,de
    ld  a,(hl)
    bit 4,c
    jr  z,p3
    srl a
p3   ld  (ix+1),a
    ld  a,c
    rlca
    rlca
    rlca
    rlca
    and 14
    inc a
    pop hl
    ld  (hl),a
    ld  (ix+3),#1f
psix  ld  de,8
    add ix,de
    ret
odzac ld  de,12
    add hl,de
    ld  c,(hl)
    inc hl
    ld  b,(hl)
    or  a
    sbc hl,de
    push hl
    ld  h,b
    ld  l,c
    ld  a,(hl)
    inc hl
    cp  (hl)
    dec hl
    jr  nz,odzc1
    xor a
    ld  (hl),a
    jr  odzc2
odzc1 inc (hl)
odzc2 inc a
    ex  de,hl
    ld  l,a
    ld  h,0
    add hl,hl
    add hl,de
    ld  c,(hl)
    inc hl
    ld  b,(hl)
    pop hl
    ld  a,(bc)
    inc bc
    ld  (hl),b
    dec hl
    ld  (hl),c
    ret
adst  db  0
    dw  sx
    db  0
    dw  sx
    db  0
    dw  sx
    db  0
    dw  sx
    db  0
    dw  ma
    db  0
    dw  mb
    db  0
    dw  mc
    db  0
    dw  md
sx   db  #ef
frq  db  255,241,227,214
    db  202,191,180,170
    db  161,152,143,135
    db  127,120,114,107
;fax  db  #ff,#ef
ma   dw  #4000
    dw  p11a,p12a,p11a,p12a
    dw  p11a,p12a,p13a,p14a
    dw  p15a,p16a,p15a,p16a
    dw  p11a,p12a,p11a,p17a
    dw  p11a,p12a,p11a,p12a
    dw  p11a,p12a,p13a,p14a
    dw  p15a,p16a,p15a,p16a
    dw  p11a,p12a,p11a,p18a
 
    dw  p21a,p22a,p21a,p22a
    dw  p23a,p24a,p23a,p24a
    dw  p21a,p22a,p21a,p25a
    dw  p26a,p27a,p26a,p28a
    dw  p21a,p22a,p21a,p22a
    dw  p23a,p24a,p23a,p24a
    dw  p21a,p22a,p21a,p25a
    dw  p26a,p27a,p26a,p28a
 
mb   dw  #4000
    dw  p11b,p12b,p13b,p11b
    dw  p14b,p15b,p16b,p17b
    dw  p18b,p19b,p20b,p21b
    dw  p22b,p23b,p24b,p25b
    dw  p11b,p12b,p13b,p11b
    dw  p14b,p15b,p16b,p17b
    dw  p18b,p19b,p20b,p21b
    dw  p22b,p23b,p24b,p26b
 
    dw  p31b,p32b,p33b,p37b
    dw  p34b,p35b,p36b,p38b
    dw  p39b,p40b,p41b,p42b
    dw  p43b,p44b,p45b,p46b
    dw  p31b,p32b,p33b,p37b
    dw  p34b,p35b,p36b,p38b
    dw  p39b,p40b,p41b,p42b
    dw  p43b,p44b,p45b,p46b
 
mc   dw  #4000
    dw  p11c,p12c,p13c,p14c
    dw  p11c,p12c,p13c,p14c
    dw  p15c,p16c,p17c,p18c
    dw  p11c,p12c,p13c,p14c
    dw  p11c,p12c,p13c,p14c
    dw  p11c,p12c,p13c,p14c
    dw  p15c,p16c,p17c,p18c
    dw  p11c,p12c,p13c,p14c
 
    dw  p15c,p16c,p17c,p18c
    dw  p11c,p12c,p13c,p14c
    dw  p15c,p16c,p17c,p18c
    dw  p19c,p20c,p21c,p22c
    dw  p15c,p16c,p17c,p18c
    dw  p11c,p12c,p13c,p14c
    dw  p15c,p16c,p17c,p18c
    dw  p19c,p20c,p21c,p22c
 
md   dw  #4000
    dw  p11d,p12d,p13d,p14d
    dw  p11d,p12d,p13d,p14d
    dw  p15d,p16d,p17d,p18d
    dw  p11d,p12d,p13d,p14d
    dw  p11d,p12d,p13d,p14d
    dw  p11d,p12d,p13d,p14d
    dw  p15d,p16d,p17d,p18d
    dw  p11d,p12d,p13d,p14d
 
    dw  p15d,p16d,p17d,p18d
    dw  p11d,p12d,p13d,p14d
    dw  p15d,p16d,p17d,p18d
    dw  p19d,p20d,p21d,p22d
    dw  p15d,p16d,p17d,p18d
    dw  p11d,p12d,p13d,p14d
    dw  p15d,p16d,p17d,p18d
    dw  p19d,p20d,p21d,p22d
 
p11a  db  #04,#14,#04,#04,#ef ;e4,e5,e4,e4
p12a  db  #12,#14,#04,#04,#ef ;d5,e5,e4,e4
p13a  db  #04,#14,#06,#16,#ef ;e4,e5,f#4,f#5
p14a  db  #07,#17,#08,#18,#ef ;g4,g5,g#4,g#5
p15a  db  #09,#19,#09,#09,#ef ;a4,a5,a4,a4
p16a  db  #07,#19,#09,#09,#ef ;g4,a5,a4,a4
p17a  db  #0a,#0b,#07,#09,#ef ;a#4,b4,g4,a4
p18a  db  #0a,#0b,#17,#19,#ef ;a#4,b4,g5,a5
 
p21a  db  #09,#19,#19,#09,#ef ;a4,a5,a5,a4
p22a  db  #19,#09,#17,#19,#ef ;a5,a4,g5,a5
p23a  db  #04,#14,#14,#04,#ef ;e4,e5,e5,e4
p24a  db  #14,#04,#12,#14,#ef ;e5,e4,d5,e5
p25a  db  #17,#19,#19,#0a,#ef ;g5,a5,a4,a#4
p26a  db  #0b,#1b,#1b,#0b,#ef ;b4,b5,b5,b4
p27a  db  #1b,#0b,#0b,#1b,#ef ;b5,b4,b4,b5
p28a  db  #1e,#1e,#1e,#14,#ef ;d6,d6,d6,e5
 
p11b  db  #1a,#1b,#14,#1a,#ef ;a#5,b5,e5,a#5
p12b  db  #1b,#14,#1a,#1b,#ef ;b5,e5,a#5,b5
p13b  db  #14,#1a,#1b,#14,#ef ;e5,a#5,b5,e5
p14b  db  #1b,#1b,#1b,#0b,#ef ;b5,b5,b5,b4
p15b  db  #1b,#1b,#1b,#1a,#ef ;b5,b5,b5,a#5
p16b  db  #19,#17,#19,#17,#ef ;a5,g5,a5,g5
p17b  db  #14,#12,#14,#14,#ef ;e5,d5,e5,e5
p18b  db  #19,#19,#1f,#14,#ef ;a5,a5,s,e5
p19b  db  #14,#1f,#19,#19,#ef ;e5,s,a5,a5
p20b  db  #1f,#14,#14,#1f,#ef ;s,e5,e5,s
p21b  db  #19,#14,#19,#1a,#ef ;a5,e5,a5,a#5
p22b  db  #1b,#1b,#1f,#1a,#ef ;b5,b5,s,a#5
p23b  db  #1a,#1f,#19,#19,#ef ;a#5,s,a5,a5
p24b  db  #1f,#17,#17,#1f,#ef ;s,g5,g5,s
p25b  db  #14,#1f,#12,#13,#ef ;e5,s,d5,d#5
p26b  db  #14,#1f,#17,#19,#ef ;e5,s,g5,a5
 
p31b  db  #19,#1f,#09,#19,#ef ;a5,s,a4,a5
p32b  db  #17,#19,#1f,#09,#ef ;g5,a5,s,a4
p33b  db  #1f,#09,#09,#19,#ef ;s,a4,a4,a5
p34b  db  #14,#1f,#04,#14,#ef ;e5,s,e4,e5
p35b  db  #12,#14,#1f,#04,#ef ;d5,e5,s,e4
p36b  db  #1f,#04,#14,#04,#ef ;s,e4,e5,e4
p37b  db  #09,#19,#07,#09,#ef ;a4,a5,g4,a4
p38b  db  #04,#14,#02,#04,#ef ;e4,e5,d4,e4
p39b  db  #09,#14,#19,#09,#ef ;a4,e5,a5,a4
p40b  db  #19,#09,#09,#09,#ef ;a5,a4,a4,a4
p41b  db  #09,#09,#19,#09,#ef ;a4,a4,a5,a4
p42b  db  #09,#09,#17,#19,#ef ;a4,a4,g5,a5
p43b  db  #0b,#19,#1b,#0b,#ef ;b4,a5,b5,b4
p44b  db  #1b,#0b,#0b,#0b,#ef ;b5,b4,b4,b4
p45b  db  #0b,#0b,#1b,#0b,#ef ;b4,b4,b5,b4
p46b  db  #1a,#19,#17,#14,#ef ;a#5,a5,g5,e5
 
p11c  db  #17,#17,#1f,#17,#ef ;g5,g5,s,g5
p12c  db  #17,#1f,#19,#19,#ef ;g5,s,a5,a5
p13c  db  #1f,#1f,#19,#19,#ef ;s,s,a5,a5
p14c  db  #1f,#17,#17,#1f,#ef ;s,g5,g5,s
 
p15c  db  #10,#10,#1f,#10,#ef ;c5,c5,s,c5
p16c  db  #10,#1f,#12,#12,#ef ;c5,s,d5,d5
p17c  db  #1f,#1f,#12,#12,#ef ;s,s,d5,d5
p18c  db  #1f,#10,#10,#1f,#ef ;s,c5,c5,s
 
p19c  db  #12,#12,#1f,#12,#ef ;d5,d5,s,d5
p20c  db  #12,#1f,#14,#14,#ef ;d5,s,e5,e5
p21c  db  #1f,#1f,#14,#14,#ef ;s,s,e5,e5
p22c  db  #1f,#12,#12,#1f,#ef ;s,d5,d5,s
 
p11d  db  #1b,#1b,#1f,#1b,#ef ;b5,b5,s,b5
p12d  db  #1b,#1f,#1b,#1b,#ef ;b5,s,b5,b5
p13d  db  #1f,#1f,#1b,#1b,#ef ;s,s,b5,b5
p14d  db  #1f,#1b,#1b,#1f,#ef ;s,b5,b5,s
 
p15d  db  #14,#14,#1f,#14,#ef ;e5,e5,s,e5
p16d  db  #14,#1f,#14,#14,#ef ;e5,s,e5,e5
p17d  db  #1f,#1f,#14,#14,#ef ;s,s,e5,e5
p18d  db  #1f,#14,#14,#1f,#ef ;s,e5,e5,s
 
p19d  db  #16,#16,#1f,#16,#ef ;f#5,f#5,s,f#5
p20d  db  #16,#1f,#16,#16,#ef ;f#5,s,f#5,f#5
p21d  db  #1f,#1f,#16,#16,#ef ;s,s,f#5,f#5
p22d  db  #1f,#16,#16,#1f,#ef ;s,f#5,f#5,s
 
    end
 
    savesna "zx-10.sna",p

Navigation: general . math . graphic . sound . system . other . back to start

zx10.txt · Last modified: 2017/02/16 13:44 by darkbyte